محمدرضا گلزار در نور

محمدرضاگلزار کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور را جایی مطمئن برای چک آپ چشم هایش می داند.

این بازیگر که امروز به کلینیک_فوق_تخصصی چشم_پزشکی_نور_اسفندیار آمد، نظم و زیبایی نور را مثال زدنی عنوان کرد.

خوشبختانه مشکل خاصی در چشم های محمدرضاگلزار وجود نداشته گلزار برای چک آپ چشم های خود به صورت دوره ای به نور مراجعه می کند.