سی و پنجمین خبرنامه الکترونیک بیمارستان چشم پزشکی نور منتشر شد

در این شماره مطالبی درخصوص آلودگی هوا و افزایش آلودگی های چشمی، دیابت و معاینه های چشم پزشکی، مشکلات بینایی نوزادان و.... می خوانید. همچنین اطلاعات به روز وکاربردی که روزانه با آن مواجه هستیم و یا پرسش های متداولی که برای مان پیش می آید را در این خبرنامه دریافت کنید.

شما می توانید با عضویت ازطریق وب سایت بیمارستان چشم پزشکی نور به آدرس www.noorvision.com  یا کلیک کردن اینجا  خبرنامه الکترونیک را به صورت ماهانه دریافت کنید.