روز حسابداری گرامی باد

امروز به بهانه گرامی داشت روز حسابداری نزد همکاران واحد حسابداری و امور مالی بیمارستان رفتیم و این روز را به این عزیزان پرتلاش تبریک گفتیم.