آموزش مداوم کنترل عفونت

کلاس های آموزش بهداشت محیط ویژه کارکنان خدمات بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار شد.

این کلاس های آموزشی که در بیمارستان چشم پزشکی نور به صورت دوره ای برگزار می شود کارکنان بیمارستان را برای آشنایی با محلول های ضدعفونی کننده و نحوه درست کار با آنها آموزش می دهد.

همچنین مرور اطلاعات آموزش داده قبلی برای رعایت نکات بهداشتی در محیط بیمارستانی الزامی بوده که با آموزش دوره ای به تمامی کارکنان خصوصا همکاران خدمات این الزام اجرا می شود.

در این جلسات آموزش شستن دست به عنوان یکی از مهمترین مسائلی که در عفونت های بیمارستانی تاثیرگذار است همواره تاکید و تکرار می شود. علاوه بر این، بر نحوه اجرای کنترل عفونت و موارد بهداشتی در این مرکز نظارت و پایش مداوم انجام می شود.