خدمات بیمارستان نور به بیمه شدگان بنیاد شهید

بیمه شدگان بنیاد شهید می توانند با در دست داشتن کارت ملی و دفترچه بیمه دارای اعتبار از تمامی خدمات شامل کلیه خدمات سرپایی و بستری بیمارستان به صورت رایگان استفاده کنند.
درخصوص عمل جراحی لیزیک (رفع عیوب انکساری) درصورت دارا بودن نمره چشم3و بالاتر نیز می توانند از خدمات بیمارستان به صورت رایگان استفاده کنند.