روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز

بی گمان یکی از شاخه های بسیار مهم دانش پزشکی زمان ما، دانش داروشناسی و داروسازی است، که از نیازهای اولیه هریک از رشته های علم طب بوده و هیچ کدام از دست اندر کاران آن، از این دانش بی نیاز نیستند.

پنجم شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی است که به پاس زحمات و کشفیات این حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز بزرگداشت وی، «روز داروسازی» نام گذاری شده است.

درکنار داروسازان بیمارستان چشم پزشکی نور و همکاران داروخانه این روز را به این عزیزان تبریک می گوییم.