انتخاب سه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

جلسه مصاحبه با 7 نفر از داوطلبین واجد شرایط شرکت در آزمون پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی در تاریخ 10 مرداد 95 برگزار شد. پس از انجام مصاحبه تخصصی، 3 نفر که بر اساس آرای داوران کمیته علمی، بالاترین امتیاز را کسب کرده بودند به عنوان دانشجویان جدید مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور انتخاب و به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شدند.