همکاری دو مرکز تحقیقات بخش خصوصی

جلسه مشترک مراکز تحقیقات چشم پزشکی نور و چشم پزشکی بصیر با حضور مدیر عامل کلینیک چشم پزشکی بصیر و مدیران و اعضای هیئت علمی این مراکز در بیمارستان نور برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد مراکز تحقیقاتی نور و بصیر فعالیت های مشترک خود را در دو محور برگزاری سمینارهای آموزشی و انجام پروژه های تحقیقاتی آغاز نمایند.

همکاری دو مرکز تحقیقات چشم پزشکی بخش خصوصی گام جدیدی در انجام فعالیت های پژوهشی با بودجه های غیر دولتی است که امیدواریم با حضور مؤثر سایر مراکز تحقیقاتی گسترش یابد.