انتخاب دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

جلسه جذب دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور در تاریخ 10 مرداد ماه 1395 برگزار گردید و پس از مصاحبه با 7 تن از متقاضیان واجد شرایط، 3 نفر به عنوان دانشجویان جدید این مرکز انتخاب و معرفی شدند.

در این جلسه علاوه بر تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت علمی مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، اساتید راهنما، آقایان دکتر هاشمی، دکتر محمدپور و دکتر فتوحی نیز حضور داشتند.

www.norc.ac.ir سایت مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور