بهار می آید

به یاد بهار، به یاد شکوفه، به یاد سبزه و سیب و ماهی، و به یاد آن لحظه که از «مقلب القلوب» تمنا می کنیم «احسن الحال» را نصیب مان کند، با خودمان پیمان ببندیم، زندگی را جور دیگری ببینیم؛ خوبی ها را بیشتر، مهربانی ها را بهتر و دوستی ها را عمیق تر ببینیم.

با خودمان پیمان ببندیم، یک قدم به سوی «حالِ بهتر» برویم.

ما هم در این روزها که دل ها به یاد بهار می تپد، از درگاه پروردگار مهربان، سالی همراه با سلامت، سعادت و سربلندی برای همه شما عزیزان طلب می کنند.