فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی

پیرو موافقت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مورخ 1394/11/24 با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by research) در مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی نور، این مرکز با همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت سال تحصیلی 96-1395 مجددا" اقدام به جذب دانشجو در این مقطع نموده است. شرایط جذب طبق آئین نامه وزارت بهداشت شامل مدرک زبان و حداقل دو مقاله نویسنده اول یا مسئول ایندکس شده در سایت های ISI یا PubMed می باشد. زمان و مکان مصاحبه متعاقباً در سایت مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور www.norc.ac.ir  اعلام خواهد شد.