روز نیروی هوایی

نوزدهم بهمن روز نیروی هوایی قهرمان گرامی باد.