پذیرش بیمه شدگان تأمین اجتماعی از فردا

هموطنان دارای دفترچه بیمه سازمان تأمین اجتماعی از فردا اول آذرماه می توانند از تمامی خدمات بیمارستان و کلینیک چشم پزشکی نور بهره مند شوند.

این خدمات شامل پذیرش سرپایی، خدمات پاراکلینیکی و جراحی است که در تعهدات سازمان بیمه گر می باشد.