روز خبرنگار

هفدهم مرداد ماه روز ارج نهادن به تلاش های نگارندگان حقیقت و دیدگان بیدار جامعه گرامی باد.

امید که رعایت اخلاق و منافع جمعی و ملی، نخستین آموزه حرفه ای همه ما و به ویژه خبرنگاران باشد.