عید سعید فطر مبارک

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت

پس از یک ماه روزه داری، روزى فرا می رسد که حضرت حق، نیکوکاران را پاداش دهد.

پس از یک ماه مراقبت در گفتار و رفتار، روزى فرا می رسد که خداوند آن را از میان دیگر روزها برگزیده است تا بندگان بر خوان کرم و نعمتش بنشینند و چشم امید به درگاه او دوزند.

روزی که بندگان نیک کردار را مژده دهد «هر نیازى به او آرند، برآورد و بیش از آن چه چشم دارند به آنان ببخشند و ازمهربانى و بنده ‏نوازى، چندان در حق آنان روا دارد که گمان نمى‏برند».

عید سعید فطر بر انسان های نیک کردار گرامی باد.