جایگاه نور در گردشگری سلامت

گروهی از پزشکان لبنانی از بیمارستان چشم پزشکی نور بازدید کردند. این پزشکان ضمن بازدید از تجهیزات و مذاکره با مسئولان بیمارستان، از تجمیع چنین امکاناتی در یک مجموعه ابراز شگفتی نمودند.

طی این بازدید که با هدف شناخت جایگاه ایران و مجموعه نور در حوزه چشم پزشکی منطقه انجام گرفت، وضعیت گردشگری سلامت منطقه نیز مطرح و در مورد ابعاد گوناگون آن مذاکره شد. به گفته بازدیدکنندگان، بیمارستان چشم پزشکی نور نمونه یک مرکز درمانی موفق در این حوزه بوده و قابلیت تبدیل شدن به پایگاهی برای آغاز گردشگری سلامت را دارد.

لازم به ذکر است که پزشکان لبنانی از قسمت هایی چون بخش مردان، بخش زنان، اتاق عمل داخل چشمی و اتاق عمل لیزیک دیدار کردند و در هر بخش، توضیحات لازم ارائه گردید.