مدیریت تفکیک پسماندهای بیمارستانی

آموزش اصول و مبانی بهداشت محیط با هدف آشناسازی پرسنل با مفاهیمی همچون بهداشت هوا و آب، بهداشت محیط بیمارستانی و... انجام گرفت.

«شهره میرزایی» مسئول بهداشت محیط بیمارستان چشم پزشکی نور ضمن توضیح هریک از این مفاهیم بر ضرورت رعایت آنها تأکید کرد و گفت: «مدیریت پسماند و فاضلاب و اهمیت تفکیک پسماندهای بیمارستانی از دیگر موارد دارای اهمیت در آموزش بهداشت محیط است. در این دوره، تفکیک پسماندهای بیمارستانی هم مطرح و به موارد مهم آن از جمله زباله های شیمیایی و زباله های تیز و برنده و نحوه درست امحاء آنها نیز پرداختیم.»

مسئول بهداشت محیط بیمارستان چشم پزشکی نور ضمن اشاره به اهمیت نقش پیشگیری نسبت به درمان و سهولت در رعایت آن، نکته اصلی را بهداشت فردی عنوان کرد و افزود: «کنترل عفونت در اولین قدم با رعایت بهداشت و شست وشوی درست دست ها و روش های صحیح ضدعفونی کردن آنها انجام می شود.»