برگزاری دور آموزش ایمنی بیمار

آموزش «مدیریت خطر و ایمنی بیمار» و «اصول و مبانی بهداشت محیط» ویژه همکاران بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار شد.
«مریم فرشباف» رابط ایمنی بیمارستان چشم پزشکی نور با اشاره به اهمیت فراگیری نکات مهم در ایمنی بیمار برای بهبود امنیت بیماران در مراکز درمانی گفت: «آموزش ایمنی بیمار به افرادی که با او سر و کار دارند، بیمار، همراهان و پرسنل را از خطراتی که ممکن است ناخواسته آنها را مورد تهدید قرار دهد، پیشگیری می کند.»
وی افزود: «ایمنی بیمار راهکارهایی ارائه می دهد تا بیماران، همراهان بیمار و کادر درمانی را از خطرات بالقوه ای که ممکن است پیش بیاید آگاه می سازد. همچنین ضمن شناسایی مسائل هر واحد، فضایی را ایجاد می کند تا درصورت بروز خطر، پرسنل به راحتی خطای به وجود آمده را رصد کرده و پایش خطرات به صورت استاندارد انجام شود.»