تداوم آموزش در بیمارستان نور

کلاس های آموزش بهداشت محیط ویژه کارکنان در بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار شد.

در این کلاس ها که به صورت دوره ای برگزار می شود کارکنان بیمارستان در مورد آشنایی با محلول های ضدعفونی کننده، چگونگی رقیق سازی این محلول ها و نحوه صحیح کاربرد آنها آموزش می بینند.

افزایش سطح آگاهی کارکنان بیمارستان از شیوه های صحیح بهداشت محیط از دیگر اهداف این دوره آموزشی است.