یاد دکتر رضا حسینی گرامی باد

روح بلند دکتر رضا حسینی از همراهان همیشگی مجموعه چشم پزشکی نور از دیار فانی به جهان باقی شتافت و در کنار یاران جهادگرش آرام گرفت. خدمات ارزشمند این بزرگ مرد که سالیان سال ما را درس انسانیت آموخت،هماره در خاطر همکاران نور  خواهد ماند.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.