باز هم یک پیروزی دیگر

خبر پیروزی والیبالیست های کشورمان بر تیم لهستان را به هموطنان عزیز در سراسر ایران بزرگ تبریک می گوییم. این جوانان غیور با صعود زود هنگام به مرحله نهایی لیگ جهانی، به همه ما درس بزرگی دادند؛ این که اگر درست ببینیم، خوب بیندیشیم، تلاش کنیم، خسته نشویم؛ منیت ها را کنار بگذاریم و همدل و هم رأی، همه یک تن باشیم، تمامی قله ها دست یافتنی است. چنین پیروزی هایی نه فقط موجب شادی می شود، که چراغی فروزان برای روشن ساختن راه آینده کشور است؛ نه تنها در ورزش، که در علم، صنعت، فناوری های نوین و همه آن چه برای ساختن کشوری نام آور باید دانست و به آن رسید. امید که ایران و ایرانی با تدبیر و تلاش به جایگاه واقعی خود در جهان امروز دست یابد.