طوفان پذیرش اینترنتی را قطع کرد!

​با پوزش از شما، نظر به مشکلات جوی پیش آمده و متعاقب آن مشکلات فنی، پذیرش اینترنتی تا تاریخ 1393/3/17 امکان پذیر نمی باشد.