باز هم زندگی سبز می شود

آرام آرام ضرباهنگ دلنشین آمدن بهار به گوش زمستان رسید تا باز هم بقچه پشمی اش را ببندد و برود تا سالی دیگر؛ تا باز امید و طراوت جوانه زند و زندگی سبز شود.

بهار آمد تا باز هم به یادمان آورد دلتنگی ها را پایانی هست و از پس هر سختی، آرامشی. تا بار دیگر به آنها که راه پرپیچ وخم زمستان را بی پایان می دیدند، با طراوتِ بارانش، با بوی عطر شکوفه‎هایش و زیبایی و سر سبزی زمین و زمانش تلنگر زند که هِی آدم ها تا شقایق هست، زندگی باید کرد.

بهار آمد تا خنده بر لب ها بنشاند؛ تا بچه ها باز هم یادشان بیاید، بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی...

در این روزهای مانده تا آغاز جشن بهار، از گرداننده گیتی، سلامتی را و سعادت را برای تان می خواهیم تا دل تان آرام گیرد و حال تان بهترین حال ها شود.

امسال؛ سال نو را با مهربانی آغاز می کنم....