به یاد مهربانی تان

واژه ها خسته می شوند و تو خسته نمی شوی. زبان از بیان ارزش کار و تلاش تو باز می ماند و تو همچنان به زدودن زنگار غصه از دل ها می شتابی. «زینب گونه» در برابر ناملایمات می ایستی و آرامش را به روح های دردمند و جان های رنج کشیده بازمی گردانی. نه دیروز و امروز، که همه هر روز مهربانیت را می ستایند. مهربانی تو را که تجلی مهربانی و عشق هستی.

همزمان با روز پرستار، مدیران بیمارستان چشم پزشکی نور هم از خدمات این فرشتگان مهربان قدردانی کردند.