روز نه چندان برفی تهران

پس از چند روز که هوای آلوده روی خیلی از شهرها خیمه زده بود؛ یازدهم دی ماه، چشم تهرانی ها به برف آرامی که زمین را چند ساعتی سپبدپوش کرد روشن شد.
همکاران خدمات بیمارستان تلاش کردند و برف ها از پیش پای بیماران پاک شد تا آنها  با خیالی آسوده تر به بیمارستان و کلینیک نور برسند.
چند نما از این روز را برای تان انتخاب کرده ایم که همین جا با هم می بینیم شان.