بازدید گروهی از چشم پزشکان شرکت کننده در بیست و سومین انجمن چشم پزشکی ایران از بیمارستان چشم پزشکی نور

گروهی از چشم پزشکان برجسته شرکت کننده در بیست و سومین کنگره چشم پزشکی ایران شامل آقایان:

Prof. Harminder S Dua , Prof. Paul S. Bernstein , Prof.  Nader Sheibani

 Prof. Frederic Palmberg , Prof.  Farhad Hafezi , Dr. Derek Tole

 Prof. Thomas E. Johnson , Prof. Albert T. Vitale

در تاریخ های دوشنبه 6 آبان، سه شنبه 7 آبان و چهارشنبه 8 آبان از بیمارستان چشم پزشکی نور بازدید کردند. در این دیدار از بخش های مختلفی از بیمارستان بازدید به عمل آمد و توضیحات لازم در زمینه فعالیت های درمانی، علمی و تحقیقاتی بیمارستان ارئه شد. در انتهای بازدید دفتر یادبود بیمارستان توسط این افراد امضا شد.