برنامه جراحی زنده در بیمارستان چشم پزشکی نور

هم زمان با برگزاری بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران، بیمارستان نور اقدام به برگزاری برنامه جراحی زنده نمود. این برنامه آموزشی به منظور آشنایی چشم پزشکان کشور با جدیدترین تکنیک های جراحی چشم برگزار شد و بیش از 150 نفر از چشم پزشکان سراسر ایران در آن حضوریافتند.  مباحثی چون فمتولیزیک، اصلاح پیرچشمی با کمرا، جراحی آب مروارید به روش فیکو و موضوعات دیگر در این برنامه ارائه شد و بر اساس روال اینگونه برنامه ها، موارد خاص و بحث برانگیز در حین عمل مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکراست بیمارستان نور در آذرماه برنامه «جراحی زنده و دوره آموزشی یک روزه جراحی آب مروارید با استفاده از لیزر فمتوسکند یا فمتوکاتاراکت» را برگزار خواهد کرد.