متن یادبود نوشته شده توسط پروفسور Dua، رئیس انجمن چشم پزشکان انگلیس پس از بازدید بیمارستان چشم پزشکی نور

بیمارستان شما بهترین بیمارستانی است که من تا به حال دیده ام، در حالی که من بیمارستان های زیادی را تا به حال مشاهده کرده ام.

ترکیب به روز ترین تکنولوژی با محیط دوستانه و حرفه ای، نیروی قوی ایجاد کرده است که بهترین نتایج را برای بیماران تضمین می کند. همچنین کار خیرخواهانه شما بعد دیگری به سایر فعالیت های شما بخشیده است.

دعا و خیری که این کار برای شما به همراه خواهد داشت، بیمارستان شما را همیشه در اوج نگاه خواهد داشت.

بنیاد تحقیقاتی شما نیز موفقیت بیشتری در آینده برای شما به همراه خواهد داشت.

شما تقریبا" کامل و بدون نقص هستید، همینگونه بمانید.

"کامل بودن توهم است، موفقیت به دنبال کامل بودن است. روزی که تصور کنید کامل هستید، دچار غرور شده اید."