تشکر وزیر دیروز از وزیر امروز

دکتر سید شجاع الدین شیخ الاسلام زاده پس از انجام عمل جراحی در بیمارستان نور و بازیافتن بینایی کامل، سپاس خود را در چند خط، ساده و صمیمی خطاب به دکتر سیدحسن هاشمی ابرازداشت.

نامه ای کوتاه که نگاهی انسانی و درسی از تواضع و فروتنی دارد.