روز پزشک گرامی باد

نوشتن و گفتن از آنان که سرمایه زندگی شان را به پای همنوعان ریخته اند؛ آنها که نیاسودند تا دیگران بیاسایند؛ انسان هایی که انسانیت را معنایی تازه کرده اند و جان و روح و جسم شان تنها آرامش دیگران را خواسته است، کاری بس دشوار می نماید.
گلستان پزشکی ایران آکنده از چنین انسان هایی است؛ در این بوستان گل های فراوانی روییده و می روید؛ گل هایی که عطرشان، انسانیت را جانی دوباره می دهد.
در سالروز آغاز حیات بزرگمرد تاریخ علم ایران و جهان، ابوعلی سینا، بجاست تا مقام آنان را که به این بزرگوار تأسی کرده و سالیان سال، بیداری شب و خدمت روز را به جان خریده اند تا دردی از دردمندی بزدایند، بزرگ بداریم.