نشریه نور به زودی روی پیشخوان مطبوعات

آموزش و فرهنگ سازی در حوزه سلامت، یکی از دغدغه های مراکز بزرگ پزشکی در کشورهای پیشرفته جهان است. امروزه دیگر نهادینه ساختن مراقبت های ضروری، ارتقای سطح سلامت و افزایش امید به زندگی تنها در زمره وظایف دولتها تعریف نمی شود.

مدیریت مجموعه چشم پزشکی نور با این باور، گام در مسیری تازه نهاد و در اردیبهشت ماه، موفق به اخذ مجوز دو ماهنامه سراسری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

"چشم پزشکی امروز" را به زودی روی پیشخوان دکه های مطبوعاتی خواهید دید.