آخرین شماره ی نشریه چشم پزشکی نور در سال 91


شماره 28 فوکال پوینتز (آخرین شماره در سال 91) با عنوان "Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery" منتشر شد.