"کمرا" تکنیک جدید درمان پیرچشمی وفوکال پوینتز


کمرا یک درون- کاشت (inlay) موثر و ایمن است که کمتر از یک دهه پیش به عرصه چشم پزشکى وارد شد و پس از نتایج مثبت و سربلند بیرون آمدن از آزمون هاى مختلف، هم اکنون در اتحادیه اروپا شمالى (CE) و شرق آسیا و برخى کشورهاى آمریکاى وارد مراحل درمانى شده است.
در شماره 27 نشریه چشم پزشکی نور، مطالبی از قبیل تکنیک جای گذاری کمرا، انتخاب بیمار و روند پس از عمل تحت عنوان “Corneal Inlays” آمده است.