انتخاب دکتر حسن هاشمی به عنوان محقق برتر در چهاردهمین جشنواره ی ابن سینا

جناب آقای دکتر حسن هاشمی، دبیر  انجمن چشم پزشکی ایران و ریاست بیمارستان چشم پزشکی نور به عنوان محقق برتر در چهاردهمین جشنواره ابن سینا انتخاب شدند.

انتشار 132 مقاله ی معتبر با 590 استناد و با H-index=14، انتشار 12 عنوان کتاب، انتشار بیشترین مقاله در خصوص اپیدمیولوژی عیوب انکساری در سطح جهان، اجرای اولین مطالعه ی کوهورت چشم پزشکی در ایران، اجرای مطالعه ی مقطعی بررسی شاخص های چشم پزشکی در ایران و اجرای مطالعه ی کشوری تعیین نرخ رشد جراحی کاتاراکت در ایران از برخی دلایل این انتخاب بوده است.