مقاله برتر در بیست و دومین سمینار چشم پزشکی ایران

مقاله مرکز تحقیقات با عنوان " Modified Randleman Scoring System for Risk Assessment of Post-LASIK Ectasia " در بیست و دومین سمینار چشم پزشکی ایران به عنوان مقاله برتر انتخاب گردید.