انتشار نشریه Focal Points با عنوان "Corneal Topography"

شماره جدید دو ماه نامه علمی نور تحت عنوان " Corneal Topography " منتشر شد.
این نشریه به زودی به دست همکاران محترم خواهد رسید.
.