تکمیل فرم برای دریافت نشریه Focal Point

با توجه به اینکه از سال آینده نشریه Focal Points  مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، تنها بنا به درخواست شما ارسال خواهد شد، لطفاً در صورت تمایل به دریافت این نشریه به وب سایت www.norc.ac.ir مراجعه کرده و فرم مربوط را تکمیل نمایید.( مخصوص همکاران محترم چشم پزشک/ اپتومتریست )
فرم درخواست فوکال پوینتز