گزینش دانشجوی Ph.D by Research در مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی نور

طبق مصوبه کمیته چهار نفره شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورخ 91/2/26 درخصوص برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research ) در مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی نور، بدینوسیله پس از بررسی مدارک معرفی شدگان ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی در کمیته منتخب مرکز مذکور و این معاونت طبق دستورالعمل و آیین نامه مربوطه و به استناد مصوبه شماره 2685/د/ 700 مورخ 90/8/4 کمیته چهار نفره شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی این مرکز انتخاب شد.