دعوت منتخبین دوره ی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور برای انجام مصاحبه ی حضوری

با اتمام مهلت ارسال مدارک برای دوره ی دکتری تخصصی پژوهشی، مدارک متقاضیان توسط مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور مورد بررسی قرار گرفت. داوطلبینی که شرایط اولیه حضور در این دوره را داشتند، برای مصاحبه ی حضوری دعوت شدند. مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، ضمن تشکر از دیگر داوطلبین، امیدوار است از وجود ایشان پس از کسب شرایط مورد نظر، در دوره های سال های آینده این مرکز استفاده نماید.