دامنه norc.ac.ir برای مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

با توجه به دریافت مجوز قطعی توسط مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دامنه ی ac.ir برای این مرکز ثبت گردید. لذا از این تاریخ وب سایت رسمی مرکز از طریق آدرس های norc.ac.ir , norc.ir در دسترس همکاران و علاقه مندان محترم میباشد.