انتشار شماره جدید مجله چشم پزشکی نور

بیست و چهارمین شماره از نشریه علمی نور با عنوان "کوروئیدیت"  منتشر شد.