جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هشتمین جلسه کمیته چهارنفره مورخ 26/2/1391 با راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by research) در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور وابسته به بیمارستان چشم پزشکی نور موافقت به عمل آورد. این مرکز با همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران جهت سال تحصیلی 92-1391 اقدام به جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی نموده است. شرایط جذب متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد.