انتخاب تصویر تهیه شده توسط یکی از پرستاران بخش شبکیه بیمارستان نور در بین ده تصویر برتر مسابقه ی تصویر برداری هایدلبرگ-2011

در مسابقه تصویر برداری هایدلبرگ در سال 2011، تصویر زیر که توسط سرکار خانم مهرناز اخوان یکی از پرستاران بخش شبکیه بیمارستان نور تهیه و ارسال شده بین ده تصویر برتر انتخاب شد. این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.