صدور معرفی نامه عمل های جراحی جهت بیمه شدگان بازنشستگی کشوری

طی توافقات به عمل آمده با بیمه دانا، برای بیماران بازنشستگی کشوری که دارای بیمه دانا می باشند، در صورت نیاز به عمل جراحی، صدور معرفی نامه در محل بیمارستان صورت می پذیرد.

بیمه شدگان فوق پس از معاینه شدن توسط پزشک و دریافت دستور عمل، با مراجعه به قسمت مشاوره و تعیین وقت اتاق عمل در طبقه دوم بیمارستان و با ارایه دفترچه بیمه و کارت تکمیلی بیمه دانای خود به متصدی مربوطه، جهت صدور معرفی نامه اقدام می نمایند.

بنابراین از این پس بیمه شدگان عزیز بازنشستگی کشوری نیازی به مراجعه به اداره مرکزی بیمه دانا و یا شعب این بیمه جهت صدور معرفی نامه ندارند.