متن یادداشت رئیس آکادمی چشم‌پزشکی آمریکا در دفتر یادبود بیمارستان چشم پزشکی نور

خدمت پزشکان و پرسنل بیمارستان نور
هیأت نمایندگی آکادمی چشم پزشکی آمریکا فرصت را مغتنم می شمرد تا احساس عالی ایجاد شده به دنبال دیدار 16 نوامبر 2009 خود را اظهار نماید. همه ما دنیا را دیده ایم و همه ما متفق القول معتقدیم که تا به حال، چنین جایی با این امکانات استثنایی ندیده ایم. بیماران شما برندگان اصلی هستند.
ملاقات جراحان شما این شانس را به ما داد تا درجه اعلای شخصیت و شایستگی ایشان را تحسین کنیم.
در بیمارستان نور و در تمام مدت اقامت در ایران احساس کردیم در خانه خود هستیم. دانش خود را با پزشکان شما تبادل نموده، پل هایی برای آینده ساخته و دوستی های ماندگاری ایجاد کردیم.
با تشکر

Michael Brennan MD
رئیس آکادمی چشم پزشکی آمریکا
28 آبان 1388