کتاب فیکوچاپ ، منتشر شد

نور : کتاب " فیکو چاپ " ترجمه دکتر سید حسن هاشمی و دکتر پوپک پیر در 280 صفحه منتشر شد.

این کتاب به منظور آشنایی بیشتر چشم پزشکان و دستیاران چشم پزشکی با تکنیک چاپ و مزایای آن ، ترجمه و تدوین شده است.

در بخش اول کتاب اصول اساسی و پایه تکنیک چاپ ، روش های اصلی چاپ ، مزایا و محدودیت های هر یک و روش یاد گیری چاپ به صورت مرحله به مرحله شرح داده شده است.

در بخش دوم با تاکید بر اصول فیکودینامیک ، نحوه تنظیم دستگاه های مختلف فیکو برای انجام تکنیک چاپ مورد بحث قرار گرفته است.

بخش سوم عمدتا بر پیشگیری و کنترل عوارض جراحی کاتاراکت متمرکز است . در این بخش نحوه برخورد با کاتاراکت های مشکل و پیچیده ، اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش احتمال عوارض جراحی و نحوه اداره عوارض جراحی کاتاراکت به صورت مفصل بررسی شده است.آخرین بخش کتاب به کاربرد چاپ و تکنیک فیکوی دو دستی می پردازد. از آنجا که در فیکوی دو دستی می توان جراحی را از طریق انسیزیون های بسیار کوچک انجام داد این روش با استقبال خوبی مواجه شده است.

جراحی کاتاراکت مهم ترین عمل جراحی است که هر چشم پزشکی باید به خوبی از عهده آن بر آید به خصوص که امروزه دیگر هدف از جراحی کاتاراکت فقط حذف کدورت عدسی و تاری دید نیست ، بلکه هدف از انجام جراحی ایجاد دیدی با بهترین کیفیت و کمیت برای بیمار است.این عمل در کنار اعمال رفراکتیو شایع ترین و موفقیت آمیزترین عملی است که در حیطه چشم پزشکی انجام می شود . بنابر این آشنایی با روش های نوین جراحی کاتاراکت یک امر ضروری برای کلیه چشم پزشکان و دستیاران چشم پزشکی است.

در حال حاضر فیکو امو لسیفیکاسیون به عنوان روش استاندارد جراحی کاتاراکت مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق چشم پزشکان می باشد.البته اکثر چشم پزشکان برای انجام فیکوامولسیفیکاسیون از روش Divide and Conquer استفاده می کنند که روشی موثر و قابل اعتماد است ، همچنین قابلیت تکرار و اثر بخشی مناسبی دارد . بدیهی است که جراحان چشم نیز مثل سایر جراحان ترجیح می دهند که جراحی را با روشی که به آن عادت کرده اند و با آن راحت تر هستند انجام دهند ، مگر آن که دلایل منطقی محکمی جهت تغییر روش وجود داشته باشد.

تکنیک چاپ که نخستین بار در سال 1993 توسط دکتر ناگاهارا معرفی شد روشی بسیار موثر و کارآمد است که کمک می کند فیکو امولسیفیکاسیون با سرعت بیشتر و صرف انرژی اولتراسوند کمتری انجام شود همچنین استفاده از این تکنیک با کاهش استرس وارده بر زنول ها و کپسول و کاهش آسیب اندوتلیوم ایمنی عمل کاتاراکت را افزایش می دهد . این مزایا نه فقط در موارد معمول جراحی کاتاراکت سرعت و ایمنی جراحی را افزایش می دهد ، بلکه به خصوص در موارد کاتاراکت های مشکل و پیچیده خطر ایجاد عوارض را کاهش می دهد. البته تکنیک چاپ تا حدی مشکل تر از روش های قدیمی تر فیکو مثل   Divide and Qonquer است وکسب مهارت در آن نیاز به یک دوره یادگیری مشخص و کسب مهارت تدریجی دارد.