جلسه پزشکان نور برگزار شد

نور : جلسه ای دیگر از جلسات هفتگی پزشکان نور برگزار شد . در این نشست در قسمت ژورنال کلاب دکتر کاظم امان زاده و دکتر محمدرضا طاهری در مورد PRK در بیماران مشکوک به کراتوکونوس گزارشی را ارایه دادند . در قسمت باز آموزی هم روش های تشخیص جدید معاینه چشم در کودکان توسط خانم دکتر سپیده توکلی زاده مطرح شد. طریقه برخورد با بیمار مشکوک به گلوکوم نیز از دیگر موضوع های ارایه شده در جلسه بازآموزی بود که دکتر بهروز کوچکی توضیحاتی را بیان کردند.