دبیر سندیکای بیمه گران ایران از نور بازدید کرد

نور : بازدید از بیمارستان چشم پزشکی نور این نکته را برای من اثبات کرد که در ایران راه یافتن به نقطه غایی هدف امکان پذیر است . سعید خرقانی دبیر سندیکای بیمه گران ایران با بیان این مطلب گفت : امکان دستیابی و پیشرفت ایران در تمامی ابعاد دور از انتظار نیست و بیمارستان نور بیانگر این موضوع است که ما می توانیم. وی ابراز امیدواری کرد که به ایران برتر مطابق برنامه چشم انداز بیست ساله کشور دست یابیم.