بازدید هیات رسانه ای عراق از نور

نور : سردبیران و مدیران 12 نشریه عراقی از بیمارستان نور بازدید کردند.در این نشست آنها ضمن ابراز خشنودی از تجهیزات و امکانات موجود در بیمارستان نور خواستار آمادگی بیمارستان در جذب بیماران عراق وارایه خدمات به آنها شدند.همایون سرناز مدیر بیمارستان نور با مثبت خواندن این همکاری گفت : طی 14 ماه گذشته که ازافتتاح رسمی نور می گذرد بیماران خارجی بسیاری در این مجموعه پذیرش شده اند که 700 مورد آن بیماران عراقی بوده اند .