آزمایشگاه نور همه بیمه ها را پذیرش می کند

نور : آزمایشگاه بیمارستان چشم پزشکی نور به منظور رفاه حال بیماران ومراجعین با بیمه های دولتی و مکمل ، آنها را طبق تعرفه های سازمان نظام پزشکی پذیرش می نماید. بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس و بستری در بیمارستان ظرف مدتی کمتر از یک ساعت گزارش های آزمایش خود را دریافت خواهند کرد و نیاز به مراجعه مجدد بیمار به بیمارستان نخواهد بود.

همچنین سرویس نمونه گیری در بالین آزمایشگاه ، به صورت رایگان نمونه گیری از بیماران چشمی که علیرغم نیاز به آزمایش ها ی ویژه این آزمایشگاه توانایی حضور در بیمارستان را نداشته باشند آماده ارایه خدمات است .  قابل ذکر است که پیش بینی لازم جهت ارسال نتایج بیماران از طریق پست نیز به عمل آمده است.